1. Szerződés Tárgya

Jelen általános szerződési feltételek által szabályozott vállalkozási szerződés tárgya szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az árajánlatban meghatározott beltéri ajtók gyártását, és ha azt a szerződés külön tartalmazza beépítését – az árajánlatban részletesen meghatározott műszaki tartalom szerint. Az árajánlat a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A felek a vállalkozási szerződésekben a jelen általános szerződési feltételektől írásban eltérhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban a jelen általános szerződési feltételek utólagos kikötés nélkül, mindkét félre nézve kötelezőek. A felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

2. Árajánlat

Vállalkozó díjmentes árajánlatot készít a Megrendelő részére.

Csak termék megrendelés esetén, a megrendelő által adott adatok alapján. Ebben az esetben a méret hibákért a vállalkozó nem vonható felelőségre utólagosan.

Amennyiben a Megrendelő a beépítésre is ajánlatot kér, az árajánlat irányárakat tartalmaz. Pontos és végleges árajánlat csak és kizárólag helyszíni felmérést követően készül. Az árajánlat minden esetben tartalmazza az aktuális műszaki tartalmat és a hozzátartozó árat. A Vállalkozó műszaki tartalom változása esetén az árváltozás jogát fenntartja.

A kiadott árajánlatok 7 naptári napig érvényesek.

3. Felmérés

A Vállalkozó árajánlat készítése előtti felmérés esetén 12.000.-ft nettó felmérési díjat számol fel, mely a távolságtól függően változhat.

Vállakozó, beépítés megrendelése esetén vállalja a helyszíni felmérést, a szerződés kötéssel egyidejűleg.

Csak termék megrendelés esetén is kérhető helyszíni felmérés,egyedi árazás és megegyezés alapján A Vállalkozó az általa elvégzett felmérés során rögzített méretekért felelősséget vállal. A felmérésről két példányos jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a Megrendelő felmérés nélkül, illetve nem a Vállalkozó által elvégzett felmérés alapján rendel, a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a rendelt méretekért.

Vállalkozót a felmérési felelősség alól az alábbi kifejezetten, de nem kizárólagosan felmerülő körülmények mentesítik:

 • Nincs végleges falnyílás,
 • vakolat hiánya,
 • hideg/meleg burkolat hiánya,
 • utólagos nyílásméretek változtatását előidéző munkálatok, ilyenek minősül a magassági méretek egyesítésére irányuló munkálatok, a felméréskor nem jelzett falburkolatok, és a falfül utólagos kialakítása is,
 • egyéb – a beépítés helyéül szolgáló ingatlanban található, a hibátlan beépítését aránytalanul megnehezítő, illetve ellehetetlenítő – kivitelezési hiba.

Felmérés során a Vállalkozó a felmérési jegyzőkönyvben rögzíti a hiányosságokat.

A fenti körülmények esetén a Vállalkozó képviseletében eljáró munkatárs szakmai tanácsokkal látja el a Megrendelőt és közösen megkísérlik meghatározni a nyílásméretet, aminek kialakításáért a Megrendelőt terheli a felelősség. Az átalakításokat követően a Megrendelő kérésére a Vállalkozó újbóli felmérési díj  megfizetése mellett, újra felméri a már végleges nyílásokat. Az újra felmérést követően amennyiben a helyszín véglegesen van kialakítva, a Vállalkozó felelőssége teljes.

4. Megrendelés

Vállalkozó megrendelés esetén 1x-i 12.000 Ft felmérési díjat, a beépítés árából jóváír.
Vállalkozó megrendelést kizárólag írásban fogad el. Amennyiben a megrendelésben foglaltak eltérnek az árajánlatban és felmérési lapon foglaltaktól, úgy a felek között a szerződés nem jön létre, az további egyeztetést igényel. Az írásbeli megrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletre jogosult aláírásával érvényes.

A megrendelés véglegesítéséhez a Vállalkozó felmérési lapja, ennek hiányában a Megrendelő által megadott műszaki paraméterek, a termékek végleges tulajdonságai (színe, felülete, kivitele, nyitás iránya stb.), az előleg számlán feltüntetett előleg megfizetése és az ellenérték a Vállalkozó számláján való jóváírása szükséges. A megrendelések visszaigazolása minden esetben írásban történik. Az előleg megfizetése a megrendelés életbelépésének feltétele.

A Megrendelő a megrendelésben szereplő nyitásirányokat, köteles átvizsgálni és azt aláírásával jóváhagyni.

A megrendelések módosítása a szerződés létrejöttét követő 72 órán belül kizárólag írásban történhet és csak a Vállalkozó írásos visszaigazolásával érvényes.

A megrendelt termékek elkészültével az átadás-átvételről a Vállalkozó e-mailen vagy telefonon egyeztet a Megrendelővel.

5. Átadás-átvétel Az átadás-átvétel feltétele, a teljes vételár megfizetése.

A megrendelt áru a Vállalkozó tulajdonában marad, míg a megrendelő a számla ellenértékét teljes egészében nem fizeti ki. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Megrendelő a már birtokában lévő árut meg nem terhelheti, és harmadik személynek nem értékesítheti, valamint a birtok átszállásának időpontjától a kárveszély is a Megrendelőt terheli.

                                              A termékek átadás-átvétele a Vállalkozó által kiállított szállítólevélen, mennyiségileg és minőségileg történik. Átvétel helyszíne a Vállalkozó telephelye, (2234. Maglód, Rákóczi utca 23) vagy kiszállítás megrendelése esetén, a Megrendelő által megadott helyszín. A Vállalkozó átadás-átvételt követően kizárólag a hibás kiadásból fakadó terméket tudja cserélni, gyári, bontatlan, tovább értékesítésre alkalmas csomagolásban. Minden más termék, egyedi gyártású terméknek minősül.

Amennyiben az átadás-átvételről a telefonos egyeztetés eredménytelen, a Vállalkozó írásban készre jelenti a megrendelést a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy a készre jelentett termékeket az írásbeli értesítés (e-mail) kézhezvételét követő 5 munkanapon belül átveszi. Amennyiben Megrendelő nem tesz eleget határidőn belüli átvételi kötelezettségének, a Vállalkozó napi 5.000 Ft + Áfa tárolási díjat számol fel az előleg összegéig, valamint az 5 munkanapos határidő elteltével Megrendelőt terheli a kárveszély-viselési kötelezettség a megrendelt áruk vonatkozásában. Amennyiben Megrendelő az átvételi kötelezettség határidejének lejártát követő 30 napon belül nem veszi át az általa megrendelt árukat, a szerződés megszűnik, a megrendelés Megrendelő érdekkörében bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő.

A megrendelés meghiúsulása esetén, a Megrendelő köteles a szerződés teljes összegét megfizetni a Vállalkozónak és 5 napon belül a termékeket elszállítani. Amennyiben a Megrendelő elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a teljes vételár mellett 20% elállási kötbér díjat fizet, és a termékeket a Vállalkozó értékesítheti.

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a tartozás kiegyenlítéséig Vállalkozó jogosult a megrendelt árut teljes mennyiségben visszatartani. A Megrendelő fizetési késedelme miatt a megrendelés eredeti gyártási határideje érvényét veszti.

Amennyiben a Megrendelő szállítási szolgáltatást kér, az átadás-átvétel helye a szállítási cím, amiről a Megrendelő a megrendeléskor tájékoztatja a Vállalkozót. Vállalkozó szállítási kötelezettsége csupán a megrendelt áruk szállítási címre történő eljuttatásáig terjed ki, az áru lepakolásáról és lakásba/ingatlanba történő fel- és beviteléről a Megrendelő gondoskodik. Behajtási engedély köteles cím esetén a Megrendelő feladata a szükséges engedélyek beszerzése. A Megrendelő feladata továbbá korlátozott parkolási lehetőség esetén a parkolóhely biztosítása.

6. Határidő A szerződésen mindenkor a várható gyártási határidő kerül feltüntetésre.

Amennyiben a szerződésen szereplő dátum után érkezik be helyszíni felmérés és/vagy az előleg összege, úgy a gyártási határidő a késedelem időtartamával egyezően automatikusan meghosszabbodik.

Vállakozó a gyári készre jelentés alapján jelenti készre a termékeket. A készre jelentés gyári elkészülést jelent. A Vállalkozó készre jelentéskor egyeztet a termék átvételéről és az egyéb szolgáltatások – kiszállítás és/vagy beépítés – időpontjáról a Megrendelővel. Amennyiben a Vállalkozónak előre nem látható, külső körülmények– üzemzavar, nyersanyaghiány, közlekedési akadály, hatósági előírások változása, stb. –, illetve a Megrendelő érdekkörében bekövetkező körülmény miatt a megrendelést teljesíteni nem áll módjában, úgy új határidős megegyezés hiányában a Vállalkozó - mindennemű egyéb kötelezettség nélkül - egyoldalúan elállhat a megkötött szerződéstől.

Hibás, vagy hiányos teljesítés esetén a Vállalkozó törekszik a hiányosságok minél rövidebb időn belüli pótlására. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén 30 munkanapos póthatáridő lép életbe. A póthatáridő lejártát követően a Vállalkozó kizárólag a kései teljesítést érintett tételekre napi 1% kötbért fizet, a teljes szerződéses összeg 5%-ig.

7. Termékszavatosság     A reklamációt csak írásban fogadjuk el

Esetleges termékszavatossági igények – mely során kijavítás, illetve kicserélés kérhető – érvényesítésének objektív határideje fogyasztói szerződés esetén az áru megrendelő általi átvételétől számított 2 év. A Megrendelő termékszavatossági igényét a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül csak a Vállalkozó által kibocsátott garanciális bejelentő lapon, írásban terjesztheti elő, a megrendelés visszaigazolási számával, dátummal, a számla számával, szállítólevéllel, és/vagy számla ellenében, indokolt esetben fotós illusztrációval, a hiba vagy kifogás pontos leírásával. Amennyiben a termékszavatossági igény előterjesztésére nyitva álló határidőn belül a megrendelő kifogással nem él, úgy a Vállalkozó teljesítése minőségileg elfogadottnak tekintendő.

Amennyiben a minőségi, vagy mennyiségi kifogást a megrendelő alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vállalkozó felé megtéríteni..

A szavatossági jogok érvényesítése során a megrendelő elsősorban javítást kérhet. Nem javítható termékek esetében a hibás termék cseréje kérhető.

Amennyiben a megrendelő részéről a hibás teljesítésből eredő cserére van igény, úgy az a Vállalkozó maglódi székhelyén történik, ahova a hibás árut a megrendelőnek kell beszállítani. Amennyiben a Vállalkozó által átadott termék beszerelését és/vagy szállítását nem a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója végzi, hanem a Megrendelő, vagy annak megbízottja, és ha az nem szakszerűen történik, úgy a hibás teljesítésből eredő következmények alól a Vállalkozó mentesül, továbbá a  garancia korlátozódik a gyári, gyártási és anyaghibákra.

8. Garancia A Vállalkozó reklamációt csak írásban fogad el.

Jótállási igényt csak érvényes szerződés / megrendelés alapján fogadunk el. Jótállási kötelezettségünk a szállításból eredő károkra, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó termék minőségromlás esetén nem, csak a gyártási- vagy anyaghibákból eredő károkra terjed ki.

Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a termék az átadás-átvétel és elszállítása után nem kerül beépítésre, a vállalkozó elmondása alapján tárolja a termékeket, amennyiben az elmondottaknak nem tesz eleget, a tárolásból eredő sérülésekért, deformációkért, hibákért, a vállalkozó nem vonható felelőségre.

További garanciát kizáró tényezők:

 • a beépítés után jelzett:
  • külső mechanikai sérülés esetén
  • nem megfelelő szín esetén
  • nem megfelelő, vagy hibás üveg esetén
  • hiányzó marások esetén
  • nem megfelelő fazon esetén
  • méretprobléma esetén
  • nem megfelelően pozícionált vasalatok esetén
  • nem megfelelő nyitásirány esetén
 • hibás felmérés és termék igénylés miatt bekövetkező problémák esetén:
  • nem megfelelő termék került az adott igénybevételi helyre
  • nem megfelelő termék került az adott klimatikus térbe
 • nem szakszerű szállítás, tárolás, beépítés esetén
 • helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
 • szándékos károkozás esetén
 • szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén (ha a szállítást és/vagy a beépítést a Megrendelő végzi)
 • karbantartás elmulasztása esetén

Amennyiben a minőségi, vagy mennyiségi kifogást a megrendelő alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vállalkozó felé megtéríteni.

Megrendelő jótállási igényének előterjesztési határideje a megrendelés teljesítésétől számított 2 év.

9. Bontás/Beépítés A harmadik személy által elvégzett szakszerűtlen beépítés mentesíti a Vállalkozót a garanciális kötelezettségei alól.

A beépítési szolgáltatást a Vállalkozó az árajánlatban megtalálható feltüntetetett árakon végzi. A beépítés tartalmazza az autóról való felpakolást, állagmegóvást, szakszerű beépítést, finombeállítást 1 év jótállással. A Megrendelő kötelezettsége, a szabad munkaterület biztosítása. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban a szabad munkaterület nem áll rendelkezésre és ezért a munka nem elvégezhető, a Vállalkozó a beszerelést meghiúsultnak tekinti. Meghiúsult beszerelés esetén a megrendelő köteles a Vállalkozó költségeit megtéríteni minek összege budapesti cím esetén 30 000 Ft + Áfa. Vidéki cím esetén további 120 Ft/km üzemanyag költség kerül kiszámlázásra. A Megrendelő feladata, a beépítést akadályozó lábazati kövek, parkettaszegélyek visszahelyezése.

A nyílászárók, üvegfalak, korlátok, és egyéb termékek, beépítését kizárólag tapasztalt szakember végezheti. Szakszerűtlenül elvégzett beépítés esetén a Vállalkozó mentesül a jótállási, illetve termékszavatossági helytállási kötelezettsége alól.

Vállalkozó csak a saját maga, vagy alvállalkozója által elvégzett munkára vállalja a felelősséget. Amennyiben a beépítést a Megrendelő, vagy egyéb harmadik fél végzi, úgy a beépítésért, beállításokért, állagmegóvásért a Megrendelőt terheli a felelősség.

10. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a megrendelt termékekre és szolgáltatásokra az szerződésben feltüntetett nettó  ár + 27% áfát számláz.

A Vállalkozó a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja szerint fordított áfás számlát csak kizárólag szolgáltatás (beépítés) megrendelése esetén állíthat ki. A fordított áfás számla kitöltésének feltétele, hogy a MEGRENDELŐ a szerződéskötés előtt jelezze fordított áfás számla igényét.

Az előleg mértéke a szerződés – termék és szolgáltatások összegének 50 %-a, ami egyedi gyártású termékek miatt foglalónak minősül, amit a Megrendelő előre utalással a Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10402922-50526972-85541003 számú bankszámlájára, vagy készpénzben – átvételi elismervény/előlegszámla ellenében – a bemutatóteremben tud teljesíteni.

A fennmaradó összeg megfizetése az áru készre jelentése után, a számlán szereplő fizetési határidejéig esedékes.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat + 10% késedelmi kamatot köteles az Vállalkozónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap.

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, azt a felek között létrejövő jogviszonyban magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2020. …………………………………

 

 

 

Megrendelő                                                                  Vállalkozó