I. Alapelvek, fogalmak, meghatározások

I.1. Alapelvek

Ezen szabályzat célja az X-Story Fashion Kft. továbbá a www.belteriajtom.hu  honlapon kínált szolgáltatások, illetve a honlap működtetése során a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos teljes körű tájékoztatás. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, amely kiterjed az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is,  (a továbbiakban szabályzat) az adatkezelés megkezdése előtt bárki számára hozzáférhetően tájékoztatást nyújt az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, nevezetesen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról.

I.2. Fogalmak, meghatározások

érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat:
az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

hozzájárulás:
az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás:
az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő: 

neve: X-Story Fashion Kft

cégjegyzékszáma:

adószáma: 26363448-2-13.

székhelye: 2234. Maglód Perczel Mór utca 44

e-mail címe:info@terasz-pergola.hu

web oldalának címe:www.terasz-pergola.hu

telefonszáma:0630/553-1153

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés:

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés:

az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

A jelen Szabályzat szerinti
Szoftverfejlesztő
Neve:
Képviseli:
Cégjegyzékszáma:
Székhelye:
e-mail címe:
weboldala:
az általa végzett művelet:

Tárhelyszolgáltatóként:
Neve:
Képviseli:
Cégjágyzékszáma:
Székhelye:

e-mail címe: 

weboldala:
az általa végzett művelet: weboldal üzemeltetés

 

Könyvelőként:
Neve: Mova-Conto Kft
Képviseli: Varga Hajnalka
Nyilvántartási száma: 159869
Székhelye: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 64

e-mail címe: movaconto@gmail.com
az általa végzett művelet: Könyvelés

adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens:

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.:

Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Fgytv.:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

II. A www.belteriajtom.hu  weboldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A www.belteriajtom.hu  honlapon személyes adatok megadása nélkül lehetséges a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül. A weboldal automatikusan a látogatók alábbi adatait rögzíti:  látogatás időpontja,  látogató IP-címe,  a weboldalon megtekintett tartalmak és aloldalak. Adatkezelő ezen adatokat kizárólag a honlap biztonságos működésének monitorozására, illetve kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzések készítésére használja fel.

„Cookie”-k (sütik) A belteriajtom.hu  honlapon  úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őrzik meg. A sütik lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja kizárólag a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak és a felhasználó

a számítógépre elhelyezett sütiket saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, és/vagy letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Az adatkezelő a honlapon keresztül, az „kapcsolat” menűben található info@belteriajtom.hu link segítségével kezdeményezett,  e-mailben közölt kérdéseket, javaslatokat, észrevételeket saját termékei, szolgáltatásai, folyamatai fejlesztése céljából tárolja és használja fel.  Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. A javaslatokat, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, illetve amennyiben az adatkezelés célja egy évnél korábban megszűnik, úgy a megszűnés időpontjában törli az e-mailt.

III. Az egyes tevékenységekre/szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelések

III.1. Információ kérés

Ezen adatkezelés az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján nem tartozik  a NAIH – mint Hatóság – adatvédelmi nyilvántartási kötelezettségének körébe

Az adatkezelés jogalapja:

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja: 

Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
telefonszám kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

Az Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.

Az adatkezelés időtartama:

A cél megvalósulásáig.

Adatkezelési folyamat:

Az Érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz, az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az Érintettel, majd megadja a választ (információt) az Érintettel megállapodott módon.

III.2. Ajánlatkérés

Ezen adatkezelés az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján nem tartozik  a NAIH – mint Hatóság – adatvédelmi nyilvántartási kötelezettségének körébe

Az adatkezelés jogalapja:

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

Az Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadásával

Az adatkezelés időtartama:

Az ajánlat érvényességi idejének lejáratáig.

Adatkezelési folyamat:

Az Érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlat kérési céllal fordul az Adatkezelőhöz, az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az Érintettel, majd megadja ajánlatát az Érintettnek, az Érintettel megállapodott módon.

III.3. Megrendelés

Ezen adatkezelés az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján nem tartozik  a NAIH – mint Hatóság – adatvédelmi nyilvántartási kötelezettségének körébe

Az adatkezelés jogalapja:

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja:

A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése a teljesítéshez szükséges
megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma a teljesítéshez szükséges
szállítási vagy teljesítési határidő a teljesítéshez szükséges
speciális igények megjelölése a teljesítéshez szükséges

 

Az Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelő felé megrendelést intéz (terméket, szolgáltatást rendel meg), személyes adatainak megadásával.

Az adatkezelés időtartama:

Az ajánlat érvényességi idejének lejáratáig.

Adatkezelési folyamat:

az Érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) terméket, szolgáltatást rendel meg az Adatkezelőtől, az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az Érintettel, majd megadja ajánlatát, illetve elküldi a szerződést az Érintettnek. A szerződés aláírása/visszaküldése (elfogadása) után az Adatkezelő teljesíti a szerződésben foglaltakat. Adatkezelő számlát bocsát ki, a Megrendelő általi kiegyenlítést követően a dokumentumokat archiválja.

III.4. Panaszkezelés

Az érintett fogyasztó bármikor, önkéntes hozzájáruláson alapuló panaszt tehet, azonban, ha panaszbejelentéssel él, akkor a kezelt adatok kezelése Adatkezelő részéről kötelező  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, az abban foglaltak szerint.

Az Érintettek köre:

Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja:

hogy a Megrendelő / Ügyfél részére lehetővé tegye a panasz közlését, illetve azonosítsa az Érintettet és a panaszát, továbbá az Adatkezelő  törvényi kötelezettségből fakadó adatokat rögzíteni tudja, továbbá a panasz bejelentőjével az Adatkezelő a kapcsolatot tartani tudja.

Az adatkezelés időtartama:

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott válaszának másolati példányát annak keletkezésétől számított   5 évig őrzi meg és kezeli kötelezően a hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján.

A panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
A kezelt adatok köre és célja:
Adat

A panasz beérkezésének időpontja

Cél

azonosítás

telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési/e-mail cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz. panasz kivizsgálása

Az írásbeli panaszt az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül a fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt rendelkezések szerint írásban érdemben megválaszolja és intézkedik a válasz közlésével kapcsolatban. Amennyiben az Adatkezelő a panaszos panaszát elutasítja, ezen elutasítást meg kell indokolnia.

Az adatkezelés folyamata: Az Érintett közli a panaszát az Adatkezelővel – az Érintett által választott módon. Amennyiben szóbeli panasszal élt az Érintettet, erről az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, majd az Adatkezelő megvizsgálja az összes körülmény és megválaszolja a panaszt. Adatkezelő kiemelt célja, hogy a panaszokat az Érintett számára megnyugtató módon rendezni tudja.

A panaszkezelés további részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza.

 1. Adatokhoz való hozzáférés

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti az Érintett személyes adatait amennyiben az érintetett beadványa, illetve kintlévőség kapcsán jogi (közjegyzői, bírósági) eljárás indul.

Állami szervek akkor férhetnek hozzá az Érintett személyes adataihoz, ha bírósági, rendőrségi eljárás indul az Érintettel kapcsolatban és az Adatkezelőt a hatóság megkeresi.

 1. Adatbiztonság

Az Érintett által megadott személyes adatokat Adatkezelő a jelen Szabályzatban rögzített -  adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott - szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. Az Érintett személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

VI.1. A tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől – a jelen Szabályzatban meghatározott elérhetőségeken keresztül - , hogy az Adatkezelő az Érintett

 • mely személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen célból
 • milyen forrásból
 • mennyi ideig kezeli, illetve
 • az Adatkezelő az Érintett személyes adataihoz biztosított – e hozzáférést harmadik személynek, ha igen, mikor, kinek, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz, illetve amennyiben az Érintett személyes adatainak továbbítására kerül sor, azt kinek továbbította.

Az ez irányú kérelmekre adott válaszát  Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon határidőn belül megküldi az Érintett részére, az Érintett által kért formában.

VI.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai helyesbítését (hibás rögzítés – adatok – vagy változás miatt ) - Adatkezelő jelen Szabályzatban meghatározott elérhetőségein keresztül. Az ez irányú kérelmet Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon határidőn teljesíti és értesíti az Érintettet, az Érintett által kért formában.

VI.3. A törléshez való jog

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatainak törlését. Adatkezelő jelen Szabályzatban meghatározott elérhetőségein keresztül. Az ez irányú kérelmet Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon határidőn teljesíti és értesíti az Érintettet, az Érintett által kért formában, kivéve azt az esetet, amikor az Adatkezelő részére az adatok további tárolására vonatkozóan bármely jogszabályi rendelkezés kötelezést tartalmaz. Ez esetben Adatkezelő a jogszabályban foglalt tárolási határidő lejártával egyidejűleg törli az Érintett személyes adatait.

VI.4. A zároláshoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatainak zárolását. Ez esetben a zárolás időtartama az az időszak, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok Adatkezelő általi tárolását. (Nevezetesen, de nem kizárólagosan, amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, és az Érintett az ügyben hatósági, bírósági eljárást kezdeményezett, az Adatkezelő az eljárás befejezéségi az adatokat tárolja, utána pedig törli.)

VI.5. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett  írásban tiltakozhat az Adatkezelő adatkezelése ellen az  Adatkezelő jelen szabályzatban rögzített elérhetőségein keresztül – ha az Érintett hozzájárulása nélkül - az Adatkezelő az Érintett személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az Érintett véleménye szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ide nem értve azon eseteket, amikor az Adatkezelőnek jogszabály írja elő a kötelező adatkezelést.

VII. Jogorvoslati, jogérvényesítési eljárás

Adatkezelő a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével maximálisan betartja, és adatfeldolgozóival is betartani törekszik az Érintett adatkezelésre vonatkozó  jogainak legmesszemenőbbekig történő érvényesülését. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az Érintettek az eljárásaival elégedettek legyenek.

Amennyiben az Érintettnek  az Adatkezelővel nem sikerül megnyugtató módon elintézni a személyes adataival kapcsolatos kérelmét, panaszát, tiltakozását, illetőleg az Érintett – személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan - bármilyen jogsérelmet tapasztal, vagy annak bekövetkeztét véli felfedezni, ez esetben az Érintett jogosult bejelentést tenni a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Az Érintett  - fentieken túlmenően – amennyiben Adatkezelőnél jogellenes adatkezelést tapasztal, az esetben polgári pert is kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, amely az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindítható. (www.birosag.hu)